7 Chakras Orgone Pyramid

7 Chakras Orgone Pyramid

55.00
Amethyst Orgone Pyramid, orgone pyramid benefits

Orgone Color Resin Pyramid Amethyst - Crown Chakra

15.00
Orgone Color Resin Pyramid Carnelian

Orgone Color Resin Pyramid Carnelian - Sacral Chakra

15.00
Orgone Color Resin Pyramid Firozi

Orgone Color Resin Pyramid Firozi

15.00
Orgone Color Resin Pyramid Green Ave

Orgone Color Resin Pyramid Green Ave. - Heart Chakra

15.00
Orgone Color Resin Pyramid Jasper

Orgone Color Resin Pyramid Jasper - Root Chakra

15.00
Orgone Color Resin Pyramid Lapis

Orgone Color Resin Pyramid Lapis - Third Eye Chakra

15.00
Orgone Color Resin Pyramid Yellow Ave

Orgone Color Resin Pyramid Yellow Ave. - Solar Chakra

15.00
Shungite Gemstone Carving Pyramid
sold out

Shungite Gemstone Carving Pyramid

18.00
Gemstone Carving Pyramid Rose Quartz

Gemstone Carving Pyramid Rose Quartz

15.00